Beleidsplan Stichting Uniek

januari 2022

Inleiding

In dit document beschrijven wij als ouders onze visie op de woonvorm, zorg en begeleiding die onze kinderen nodig hebben om zelfstandig te kunnen wonen.

In 2022 hoopt Stichting Uniek eindelijk de sleutels te overhandigen aan de meiden waarvoor al die jaren zo hard gewerkt is. Vanaf 2014 zijn er allerlei initiatieven ondernomen om het ideaal, een mooie woning voor een stuk of tien meiden met een verstandelijke beperking/ of een stoornis in het autistisch spectrum te verwezenlijken. Alles met maar één doel, onze meiden “gelukkig” maken. Samen op weg naar zelfstandigheid. Met de beste zorg in de mooiste woning.

Daarbij was bekendheid geven aan het initiatief van eminent belang; immers dit initiatief (bieden van wonen en zorg) moet gedragen worden door de lokale gemeenschap. Naar buiten treden dus! Behalve hulp van de lokale gemeenschap in de vorm van diensten, goederen en financiële ondersteuning is het ook noodzakelijk om actief te werven in het verkrijgen van sponsors, donateurs en gelden uit fondsen. Dit alles met als doel de woongroep het beste te geven. Zodra het gebouw haar deuren opent, zullen onze idealen concreet gemaakt moeten worden. Samen met het zorgteam, zal woongroep Uniek vormgeven aan een huiselijke gezinssituatie.

Uitgangspunten in de visie op zorg.

2.1. Doelstelling

Als wij naar de toekomst van onze kinderen kijken, dan beseffen we, dat hun verstandelijke beperking en eventueel een stoornis in het autistisch spectrum het voor hen niet mogelijk maakt om nu of in de nabije toekomst volledig zelfstandig te wonen. Door het realiseren van een woonvoorziening in Uden willen we voor hen een eigen plekje creëren waar ze met gebruikmaking van hun mogelijkheden en respect voor hun beperking een veilig, vertrouwd en geborgen thuis zullen vinden. Ons streven is dat ze daarbij zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. Hiervoor is goede begeleiding nodig die werkt vanuit onze visie. Om de details te regelen is het voor ons vanzelfsprekend dat er in een later stadium voor alle bewoners een persoonlijk begeleidingsplan gemaakt wordt.

2.2. Visie op zelfstandig wonen van onze kinderen.

Wonen betekent voor ons in de eerste plaats een “thuis” hebben. Een omgeving waar je je op je gemak voelt, waar je geaccepteerd en gewaardeerd wordt om wie je bent. Waar je de noodzakelijke geborgenheid en warmte vindt. Een plek die je zelf vorm en inhoud geeft, van waaruit ervaringen worden opgedaan en een plek waar je je wezenlijk “thuis” voelt.

Onze kinderen zijn (volwaardige) mensen met hun eigen mogelijkheden, talenten en beperkingen. Het ontwikkelen van hun talenten en mogelijkheden (en het leren omgaan met hun beperkingen) vraagt nu vaak een grote investering van de mensen om hen heen. Daarom vinden we het belangrijk om samen met onze kinderen te zoeken naar een goed evenwicht tussen die ondersteuning en hun eigen mogelijkheden zonder dat zij zichzelf daarbij overschatten en overschat worden. We verwachten dat een goede invulling zal leiden tot een veilige en aantrekkelijke woonplek.

2.3. Begeleidingsklimaat

We streven naar een manier van begeleiden die onze kinderen de ruimte laat om zelf te ontdekken en zich te ontplooien op alle levensgebieden. Dit betekent ook een open houding van begeleiding en ouders tegenover vriendschap en partnerrelaties. We verwachten, dat een persoonlijk begeleidingsplan in samenspraak tussen bewoner, ouders en begeleider zal worden opgesteld. Hierin is de persoonlijke aandacht en extra ondersteuning opgenomen. We streven naar gezamenlijk wonen en zullen we bevorderen dat onze kinderen met elkaar contact onderhouden en met hun omgeving (omwonenden, familie en vrienden). Om dit te bereiken is begeleiding bij het wonen nodig voor de persoonlijke ontwikkeling van onze kinderen en sturing te kunnen geven aan deze vorm van samenwonen. Hierbij zullen regels en afspraken moeten worden uitgewerkt en vastgelegd. Naast de begeleiding streven we er naar om ook andere mensen (familie, vrienden, buren etc.) te betrekken bij de ondersteuning van onze kinderen.

2.4. Inkopen van zorg en begeleiding om de doelstelling te realiseren

Door deze vorm van samenwonen voor onze kinderen te kiezen kan de benodigde begeleiding veel effectiever ingezet worden. We zoeken voor ons ouderinitiatief één partij die de begeleiding voor onze kinderen op zich gaat nemen. De uitvoering hiervan geschied zoals in punt 2.2 beschreven is. Om deze begeleiding te realiseren hebben onze kinderen een Wlz-indicatie langdurige zorg. Uitgezocht moet nog worden of dit in ZIN of PGB gaat gebeuren. Het uitgangspunt is dat we als betrokkenen, dus zorgaanbieder, ouders en bewoners samen niet alleen de plannen maken maar ook de mensen uitkiezen die de begeleiding gaan geven.

Visie op Wonen

3.1 Een thuis.
Bij het thuis zijn behoort de mogelijkheid om met anderen te communiceren en die in je leefomgeving op te nemen. Daarom vinden we het van belang dat de woningen een gezamenlijke ruimte hebben waarin bewoners elkaar en begeleiders kunnen ontmoeten. We streven ernaar om voor iedereen een eigen woning te realiseren, waarin alle voorzieningen aanwezig zijn zoals een zit- en een slaapkamer (gescheiden van elkaar), een douche, toilet, keukenblok en een berging. Om de afhankelijkheid van de ouders te verminderen is het nodig dat de bewoners zelf de huur van de woningen kunnen betalen. Het is daarom nodig dat de huurprijs onder de wettelijke grens voor de “huurtoeslagregeling” valt. Het is onze visie dat ondanks hun beperkingen en dankzij hun mogelijkheden onze kinderen gewoon deel kunnen nemen aan de maatschappij. Dat betekent ook dat de ligging van de woning daar op gericht moet zijn. Niet daar waar het door drukke verkeersaders onveilig is en ook niet ver van de bewoonde wereld maar bij voorkeur dicht bij de benodigde voorzieningen en winkels.

3.2 Groepsgrootte en samenstelling

Wanneer mensen samen in een aantal woningen wonen is het belangrijk dat ze elkaar vertrouwen en veilig in elkaars omgeving kunnen verblijven. De verwachting is dat de groep zal blijven bestaan uit min of meer gelijkwaardige niveaus, wel of niet gemengd. Maximaal 11 bewoners.

3.3 Huisregels

Waar mensen samen wonen zijn er onderlinge regels nodig. We willen die regels samen met de bewoners en de begeleiders opstellen. Natuurlijk zijn regels niet eeuwig en is het goed om die regelmatig opnieuw te bekijken en samen te evalueren. Naast deze specifieke huisregels, die kunnen wisselen, zullen er ook algemene afspraken en regels worden opgesteld die vastliggen in een aanhangsel van het huurcontract. Bij deze laatste regels gaat het meer om het reguleren van het gedrag t.o.v. de omgeving.

3.4 Criteria voor eventuele toekomstige bewoners

Om zeker te stellen dat toekomstige bewoners niet te veel verschillen in mogelijkheden hebben we een paar criteria geformuleerd. Dit is vooral gebeurd om geen onterechte verwachtingen te wekken bij gezinnen die zich aanmelden bij de Stichting Wooninitiatief Uniek.

4. Visie op arbeid en vrijetijdsbesteding

In dit hoofdstuk willen wij nader ingaan op de rol van arbeid, dagbesteding en vrijetijdsbesteding. Centraal staat hier het welzijn van de jongvolwassenen. Vaak zal het lastig zijn om een eigen weg te vinden in een complexe wereld. De daarbij benodigde steun in hun leef- en woon omgeving zijn natuurlijk de basis ingrediënten voor een verdere ontplooiing. We verwachten daarbij niet alleen steun van de begeleiders, maar ook van de gemeente Uden.

4.1 Arbeid en dagbesteding

Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen een zinvolle invulling aan hun leven geven door werk of dagbesteding. Hier komen ze ook in aanraking met anderen en krijgen ze het gevoel deel te nemen aan de maatschappij. Als stichting zullen we dan ook bevorderen dat er werk of dagopvang is voor de bewoners. We doen dit niet alleen door zelf daar actief naar te zoeken, maar ook door (de Gemeente Uden) en de gekozen zorgaanbieder als dat nodig is aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.

4.2 Vrijetijdsbesteding

Om een goed sociaal netwerk te verkrijgen is ook het omgaan met vrije tijd belangrijk. Omdat veel bewoners een deel van hun leven in Uden en omgeving gewoond hebben, zullen ze vrienden en kennissen kunnen blijven zien. Het is belangrijk dat we als stichting die contacten optimaal proberen aan te moedigen en te benutten om vereenzaming in de nieuwe woonomgeving te voorkomen.

Van de begeleiding verwachten we dat die in de dagelijkse gang en bij de invulling van de vrije tijd van zaken een oogje in het zeil houdt en waar nodig bijstuurt. Daarnaast zal een deel van de vrije tijd worden ingevuld door activiteiten uit het begeleidingsplan.

Al deze professionele ondersteuning alleen in aanvulling op het eigen sociale netwerk zal waarschijnlijk niet genoeg zijn. We verwachten daarom dat we regelmatig een beroep zullen doen op de betrokken ouders om te helpen bij het vormgeven van de vrijetijdsbesteding van de jongvolwassenen. Ons streven is om uiteindelijk zo’n netwerk te laten ontstaan dat de bewoners zonder beroep op de ouders hun weg in het leven vinden.

5. Posities en rollen

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we de posities en rollen zien van de verschillende betrokkenen. Daarbij besteden we achtereenvolgens aandacht aan de positie van de toekomstige bewoners, onze eigen rol als ouders en de positie van de begeleiders en tot slot de financiering en inkoop van de zorg.

5.1 De positie van de bewoners

Ons uitgangspunt is dat de bewoners zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken in hun eigen woonomgeving. Zowel voor wat betreft hun eigen leven als voor hun relatie met de medebewoners. Sommigen zullen dit uit zichzelf kunnen, anderen hebben daarbij ondersteuning nodig. In het persoonlijke begeleidingsplan dat door bewoner, ouders en begeleiders samen wordt opgesteld, wordt aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan deze specifieke begeleiding. Wanneer de keuze gemaakt wordt voor de begeleiders dan is er een belangrijke rol weggelegd voor de bewoners. Het is voor ons van groot belang dat zij het goed met de begeleiders kunnen vinden en ze moeten dan ook optimaal betrokken zijn bij de keuze van die begeleiders.

5.2 De positie van de ouders

Als ouders in het Wooninitiatief Uniek Uden streven we ernaar om onze kinderen een goede basis voor een zelfstandig leven te geven. We voelen ons daar heel erg bij betrokken en zien onze rol van ondersteunen en stimuleren toch ook verdergaan in de toekomst.

5.3 Wat er verwacht wordt van de begeleiders

In de dagelijkse gang van zaken verwachten we dat de begeleiders een belangrijk deel overnemen van wat binnen het gezin door ouders gedaan wordt. Om dit mogelijk te maken is het nodig dat er een vast zorgteam komt bestaande uit mensen die niet alleen de benodigde opleiding hebben, maar die vooral interesse hebben in het begeleiden, motiveren en zich verder ontwikkelen van jong volwassenen. Zij bouwen vanuit een warme en open belangstelling een relatie op met onze kinderen en worden daarmee ook belangrijke vertrouwenspersonen in hun leven. Door hun deskundigheid op lichamelijk, psychisch en sociaal-emotioneel gebied zijn zij in staat de behoeften van bewoners te signaleren en hen te ondersteunen bij het realiseren ervan. We realiseren ons dat de vertrouwenspositie van de begeleiders maakt dat ze niet alles wat zij van de bewoners weten met de ouders kunnen bespreken. We verwachten wel een open, kritische en deskundige houding van de begeleiders wanneer de begeleiding van de bewoners met de ouders wordt besproken.

6. Wens van de ouders

Als ouders ben je altijd bezorgd om wat er gebeurt met je kinderen als je er niet meer zult zijn. Juist onze kinderen met een beperking hebben daarbij recht op extra aandacht in dit opzicht. We kunnen als ouders dan zelf niets meer bieden en streven er naar om in de periode die we er nog wel zijn zo goed mogelijk alles te regelen dat leidt naar een zelfstandig leven van de nu nog jongvolwassenen. Daar hoor bij dat het opbouwen van een sociaal netwerk dat als vangnet kan gaan dienen grote aandacht verdient.

Alleen samen komen we tot de beste oplossing!

6.1 Ons team

Het wooninitiatief Uniek bestaat uit een aantal ouders, dat er naar streeft om samen woonruimte en benodigde zorg en ondersteuning te realiseren voor onze kinderen met een lichte verstandelijke beperking en eventueel een stoornis in het autistisch spectrum.

We beseffen dat het voornamelijk onze wensen als ouder zijn maar verwachten dat we daarmee redelijk goed ook de belangrijkste wensen van onze kinderen hebben omschreven.

Essentieel is dat we als betrokken ouders zelf de regie willen houden bij het bepalen van wie uiteindelijk de begeleiding en zorg in onze woonvoorziening zal gaan verzorgen en op welke manier dat gebeurd.

Om dit wooninitiatief te kunnen laten slagen, is een ieder die daarbij een rol speelt van essentieel belang. Ook hulp en medewerking uit andere hoeken is daarbij nodig. Niet in de laatste plaats de gemeente Uden, het Udense bedrijfsleven en particuliere donateurs.

Bij het samen komen tot de uiteindelijke vorm van deze visie hebben we veel steun gehad van MEE.

7. Organisatie

7.1 Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat statutair uit minimaal 3 personen. Dit wordt gevormd door: Marjolein Gerrits- van der Aa (voorzitter), Henny Drenth (secretaris) en Jeanette Versantvoort (penningmeester). Het bestuur werkt volledig op vrijwillige basis en brengt geen onkosten in rekening. Minimaal drie maal per jaar wordt een bestuursvergadering gehouden over de plannen, de budgets en de evaluatie hiervan. Daarnaast zijn er meerdere keren per jaar vergaderingen met de ouderraad en het bestuur om o.a. met elkaar af te stemmen over de invulling van de zorg en begeleiding, de bouwplannen en het organiseren van activiteiten.

7.2 Comité van Aanbeveling:

De heer Henk Hellegers
Oud Burgemeester van de Gemeente Uden

Mgr. dr. Gerard J.N. de Korte
Bisschop van ‘s-Hertogenbosch

De heer John van de Laar
Pastoor van de Petrusparochie in Uden

De heer Pieter van Tiel
Huisarts Praktijk de Morgen

Mevrouw Marjolein Gerrits- van der Aa
Notaris / eigenaar Gerrits & Van Gulick notarissen

De heer Erik Jansen
Directievoorzitter Rabobank Uden Veghel

De heer Eduard Graat
Huisarts bij Huisartspraktijk Zoggel

 

7.3 Ouderraad

De ouderraad bestaat uit de ouders die namens de bewoners optreden. De onafhankelijke voorzitter van het bestuur is tevens de voorzitter van de ouderraad.

8. Financiën

De bewoners beschikken over een Wajong-uitkering en kunnen circa €620 euro bruto per maand aan huur opbrengen. De woning zal aan de vereisten voor huurtoeslag moeten voldoen. Omdat de gezamenlijke woning intensief gebruikt wordt is het noodzakelijk dat deze wordt ingericht met een goede kwaliteit aan inboedel. Wij financieren de kosten hier van zo veel mogelijk via sponsoring.

De zorg zal vanuit zorg in natura of PGB gefinancierd worden.

8.1 Werving financiële middelen

De stichting werft gelden door het aanschrijven van fondsen. Daarnaast zoekt de stichting naar mogelijkheden van financiële ondersteuning door bijvoorbeeld sponsoring van lokale bedrijven en particulieren, donateurs, schenkingen en overheden.

8.2 Beheer financiële middelen

De financiële middelen van de stichting worden beheerd door de penningmeester. Bij de Rabobank beschikt de stichting over een betaalrekening en een spaarrekening. Met het geld van de stichting worden geen beleggingen, speculaties op de beurs of andere risicovolle activiteiten gefinancierd.

8.3 Boekjaar en jaarrekening

Aan het eind van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, evenals een begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.

8.4 Jaarverslag

Het bestuur van de stichting stelt jaarlijks een verslag op waarin de activiteiten van het bestuur en de besteding van de financiële middelen in het afgelopen jaar zijn vastgelegd. Het jaarverslag bevat tevens de jaarrekening en de begroting.

Op deze wijze legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid. Het jaarverslag wordt op de website gepubliceerd.

8.5 Besteding financiële middelen

Rekening houdend met het beleid is in de opstartfase behoefte aan fondsen voor:

 • Bankkosten, abonnementen en bestuurskosten.
 • Het ontwikkelen en realiseren van een website en andere pr- en communicatiemiddelen.
 • Het werven van middelen voor de inrichting van de gezamenlijke ruimten binnen de woonvoorziening.
 • Het werven van bewoners en het organiseren van activiteiten om toekomstige bewoners met elkaar in contact te brengen.
 • Tijdelijke inzet van extra begeleiding om de zorgverlening voor de bewoners in de initiatieffase te optimaliseren.

Op termijn is na de realisatie van het wooninitiatief behoefte aan fondsen voor:

 • Uitbouw van de financiële buffers om de continuering van de exploitatie van de woonvoorziening te borgen
 • Inzet van deskundigheid om de zorgverlening te optimaliseren.
 • Het creëren van reserves voor onderhoud en periodieke vervanging van stoffering, meubilair en voorzieningen.

9. Strategie

9.1 Gerealiseerde activiteiten

 • Het samenstellen van een bewonersgroep, die qua beperking en op sociaal emotioneel niveau gelijkwaardig kunnen functioneren.
 • Het vormen van werkgroepen binnen de ouderraad.
 • Het vastleggen van statuten.
 • Het opstellen van een zorgvisie en zorgmissie.
 • Een geschikte locatie vinden, om de woonvoorziening te bouwen.
 • Gesprekken voeren met de Gemeente Uden.
 • Gesprekken voeren met Area (woningbouwcorporatie).
 • Gesprekken voeren met Stam+deKoning (projectontwikkelaar).
 • Vaststellen en ondertekenen samenwerkingsovereenkomst.
 • Vaststellen van het programma van eisen.
 • Zoeken naar financiële middelen om het project mede te realiseren.
 • Opstellen kennismakingstraject nieuwe bewoners.
 • Het organiseren van de jaarlijkse Koningsmarkt met als doel de bewoners en de Stichting kennis te laten maken met de plaatselijke bevolking.
 • Het regelmatig organiseren van informele bijeenkomsten om de onderlinge band tussen bewoners en ouders te bevorderen.
 • Het organiseren van een omwonenden avond i.v.m. het indienen van de omgevingsvergunning.
 • Het realiseren van een website.
 • Het samenstellen van een comité van aanbeveling.

9.2 Werkdoelen voor de aankomende periode 2020/2021:

 • Overleg met Area i.v.m. de te sluiten huurovereenkomst.
 • Het opstellen van de huurcontracten met de individuele bewoners.
 • Oriënteren op het gebied van een zorgaanbieder o.a. over de aanname van het zorgpersoneel, de te leveren zorg etc.
 • Overleg met Stam+deKoning m.b.t. de bouw.
 • Het werven van twee nieuwe bewoners.
 • Kennismakingstraject van de nieuwe bewoners.
 • Actief werven van sponsorgelden en fondsen.
 • Regelmatig informeel en formeel als ouderraad met elkaar afstemmen en vergaderen.
 • Het organiseren van activiteiten waaraan de bewoners actief deelnemen.
 • Het vastleggen van nieuwsberichten, o.a. over het verloop van de bouw, op de website en op social media.

10. Tijdspad

2014: Eerste bijeenkomst van de ouders.

2015: Oprichting Stichting Uniek.

2016: Formuleren van de visie op zorg en wonen.

2016: Verwerven bouwlocatie en uitwerkenbouwplannen.

2016: Contacten met de Gemeente Uden en de woningbouwcoöperatie Area.

2016: Werven van nieuwebewoners.

2017: Contact met sponsors.

2018: Ondertekening intentieovereenkomst Area en Stam+deKoning

2018: Verder uitwerken van de bouwplannen.

2018: Werven sponsors en fondsen voor inrichting.

2018: Contacten onderhouden met Area, gemeente Uden, Stam+deKoning en sponsors.

2020: Werven van twee nieuwe bewoners.

2020: Overeenstemming tussen de Gemeente Uden, Area en Stam+deKoning over de realisatie van de woonvorm. Start procedures.

2020: Informeren omgeving over het project, de bewoners en de realisatie van het project.

2021: Start bouw.

2022: Oplevering woningen.